آلَسُلَآمـَ عَلَيْﻛَمـَ ۄرَحْمـَﮥ آلَلَﮩ تْعَآلَﯽ ۄبِرَﻛَآتْﮩ
ﻛَيْفْﻛَ يْآ شٌيْمـَآء آنّ شٌآء آلَلَﮩ تْﻛَۄنّ بِصَحْﮥ ۄعَآفْيْﮥ
رَمـَڞآنّ ﻛَرَيْمـَ عَلَيْنّآ ۄعَلَيْﻛَ
ۄآۄ بِتْجَجَنّ صَرَآحْﮥ
شٌﻛَرَآ عَلَﯽ آلَمـَۄڞۄعَ آلَحْلَۄ
تْقِبِلَيْ مـَرَۄرَيْ آلَبِسُيْطٌ ۄتْحْيْآتْيْ لَﻛَ
فْيْ آنّتْظْآرَ جَدِيْدِﻛَ بِآقِرَبِ ۄقِتْ
فْيْ آمـَآنّ آلَلَﮩ