اٌلِـسُلِـاٌمِـ عٍلِـيٌـكُمِـ وِرُحٍمِـةُ اٌلِـلِـهٌ تْعٍاٌلِـىْ وِبّـرُكُاٌتْهٌ
كُيٌـفّكُمِـ بّـﻧَاٌتْ ;) اٌﻧَ شْاٌء اٌلِـلِـهٌ تْمِـاٌمِـ اٌلِـتْمِـاٌمِـ :)
هٌاٌيٌـ بّـعٍضُاٌلِـصٍـوِرُ لِـلِـمِـىْ اٌسُاٌمِـةُ ﻧَجِمِـةُ قْﻧَاٌةُ مِـحٍبّـوِبّـةُ 
بّـسُمِـ اٌلِـلِـهٌاٌﻧَ شْاٌء اٌلِـلِـهٌ تْعٍجِبّـكُمِـ وِتْرُدّوِاٌ وِاٌشْوِفّ رُدّوِدّكُمِـ اٌلِـحٍلِـوِةُ
فّيٌـ  اٌمِـاٌﻧَ اٌلِـلِـهٌ